Monitoring sociálnych sietí a pravidlá komunít na sociálnych sieťach.

Monitoring sociálnych médií a kanálov použitých pre kampaň je každodenná aktivita; minimálne 2 razy denne bez ohľadu na víkendy alebo sviatky sú zodpovednou osobou na strane grandalira skontrolované všetky nové komentáre a zmienky, či neobsahujú čokoľvek ohlásitelné pre potreby hlásenia nežiadúcich účinkov lieku ako aj pre minimalizovanie vzniku reputačných rizík alebo porušení pravidiel komunity v rámci FB stránky.

Tento monitoring prebieha osobou vyškolenou na farmakovigilanciu a prípadné hlásenie nežiadúcich účinkov je vykonané do 24 hodín od jeho vzniku osobe určenej na strane klienta.

Pre nahlásenie nežiaducej udalosti kontaktujte, prosím, spoločnosť Štátny ústáv pre kontrolu liečiv prostredníctvom webovej stránky: https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1.

V Pravidlách komunity (usmerneniach pre komunitu) stránky Lekárnik Odporúča pojem Lekárnik Odporúča znamená stránky vytvorené spoločnosťou grandaliro. Spoločnosť grandaliro v rámci týchto pravidiel komunity predstavuje grandaliro s.r.o., Mlynské Nivy 16, 82109 Bratislava, Slovensko, www.grandaliro.com, e-mailová adresa info@grandaliro.com.

________________________________________________________________________________

Pravidlá komunity stránky Lekárnik Odporúča

Údaje obsiahnuté v rámci tohto sociálneho mediálneho kanála Lekárnik Odporúča sú informatívne a nemajú sa považovať za odborné ani lekárske poradenstvo. V prípade akýchkoľvek Vašich otázok týkajúcich sa zdravotného stavu sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Spoliehanie sa na akékoľvek informácie tu uvedené je výlučne na Vaše vlastné riziko.

Povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste na tomto sociálnom mediálnom kanáli zverejňovali komentáre, zdieľali obrázky, videá a články. Uistite sa však, prosím, že všetko, čo zdieľate, je v súlade s Podmienkami používania, ktoré má zavedené vlastník platformy sociálnych médií, ako aj s týmito Pravidlami komunity. SLEDOVANÍM KANÁLU LEKÁRNIK ODPORÚČA ALEBO ZVEREJŇOVANÍM PRÍSPEVKOV (VRÁTANE ODPOVEDANIA NA ALEBO KOMENTOVANIA NIEKTORÉHO Z NAŠICH PRÍSPEVKOV) NA KTOROMKOĽVEK SOCIÁLNOM MEDIÁLNOM KANÁLI POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI, POROZUMELI A SÚHLASÍTE SO ZNENÍM PRAVIDIEL KOMUNITY STRÁNKY LEKÁRNIK ODPORÚČA, ZVEREJNENÝCH V ČASE VAŠEJ NÁVŠTEVY TOHTO SOCIÁLNEHO MEDIÁLNEHO KANÁLA, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ POPRI VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH ALEBO INÝCH PRÁVNYCH UPOZORNENIACH POSKYTNUTÝCH ZO STRANY SPOLOČNOSTI A/ALEBO VLASTNÍKA PLATFORMY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ.

Spoločnosť grandaliro pre potreby kanálu Lekárnik Odporúča schvaľuje iba svoj vlastný obsah: spoločnosť grandaliro nezastupuje ani neschvaľuje komentáre používateľov na svojej časovej osi a nie je zodpovedná za takéto príspevky. Najmä, POUŽÍVATELIA BUDÚ AJ NAĎALEJ VÝLUČNE ZODPOVEDNÍ ZA OBSAH, KTORÝ ZVEREJNIA A ZBAVIA SPOLOČNOSŤ GRANDALIRO ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDKY A DOPADY, KTORÉ MÔŽU VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI GRANDALIRO ALEBO INÝM POUŽÍVATEĽOM VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI S OBSAHOM, KTORÝ ZVEREJNIL POUŽÍVATEĽ A KTORÝ PORUŠUJE NAŠE PRAVIDLÁ KOMUNITY A/ALEBO PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB VLASTNÍKA PLATFORMY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ.

 1. Čo od našich používateľov očakávame: všeobecné pravidlá (usmernenia)

Pravidlá komunity stránky Lekárnik Odporúča boli vytvorené na to, aby sa zabezpečil súlad s predpismi farmaceutického odvetvia a našimi vlastnými štandardmi. Tu je zopár vecí, ktoré by ste mali dodržiavať pri zverejňovaní príspevkov na jednom z našich kanálov:

 • Nezverejňujte referencie týkajúce sa lieku. Ak Váš príspevok odkazuje na produkt/značku akejkoľvek spoločnosti – v pozitívnom alebo negatívnom zmysle – možno bude potrebné ho kvôli platným predpisom odstrániť.

 • Nezverejňujte referencie týkajúce sa možného vedľajšieho účinku. Na nahlásenie nežiaducej udalosti alebo sťažnosti (reklamácie) týkajúcej sa produktu použite, prosím, kontaktné údaje pre Vašu krajinu, uvedené v hornej časti týchto Pravidiel komunity, alebo sa obráťte na Váš miestny zdravotnícky úrad.

 • Nezverejňujte žiadnu lekársku radu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétneho lieku (liečby)), obráťte sa, prosím, na miestne zastúpenie (kanceláriu) výrobcu lieku (liečby) alebo jej oddelenie pre informácie o liekoch. Ako vždy Vám odporúčame konzultovať každý zdravotný stav s Vaším lekárom.

 • Nezverejňujte žiadne osobné informácie ani súkromné informácie o Vás ani žiadnej inej osobe. Aby ste ochránili Vaše súkromie a súkromie ostatných, neuvádzajte Vaše osobné údaje (resp. informácie, na základe ktorých je možné identifikovať osobu) ani osobné údaje žiadnych iných osôb (vrátane známych osôb, či už žijúcich alebo zosnulých), ako sú telefónne čísla, e-mailové adresy, fotografie, informácie o zdraví alebo akejkoľvek chorobe alebo ďalšie osobné informácie, v žiadnych komentároch zverejnených na našich sociálnych mediálnych kanáloch vrátane četovacích robotov. Účty, ktoré má spoločnosť grandaliro na sociálnych médiách, sú verejné, takže, prosím, nezabúdajte na to, že Vaše príspevky nie sú dôverné a budú dostupné na neobmedzené prezeranie. K četovacím robotom nemá prístup široká verejnosť, avšak môže k nim mať prístup vlastník sociálnych médií, a to v súlade s jeho vlastnými podmienkami.

 • Nezverejňujte obchodné tajomstvá ani práva duševného vlastníctva bez povolenia. Nezverejňujte komentáre, ktoré obsahujú obchodné tajomstvá alebo nápady/materiály/diela, ktoré sú chránené autorskými právami tretích osôb alebo inými právami duševného vlastníctva, ako sú napríklad umenie, hudba, videá, fotografie, písaný text, vystúpenia, odkazy na iné webové stránky, alebo ktoré sú chránené akýmikoľvek ochrannými známkami alebo logami, modelmi, dizajnmi atď., s výnimkou, ak na to máte výslovný súhlas vlastníkov takéhoto duševného vlastníctva.

 • Nezverejňujte žiadny iný obsah, ktorý by mohol mať za následok porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu. Príspevky, ktoré obsahujú predátorské správanie voči maloletým; nactiutŕhanie, ohováranie alebo poškodenie dobrého mena/povesti; terorizmus; vyhrážky; text, obrázky alebo snímky, ktoré by sa dali opísať ako obscénne, profánne, oplzlé, hrubé, provokatívne, pornografické alebo pedopornografické, alebo ako obsahujúce znaky alebo symboly gangu, vyobrazenie zbraní, politickú alebo náboženskú propagandu, hanlivé popisy akýchkoľvek etnických, rasových, sexuálnych alebo náboženských skupín, zobrazenia nadmerného užívania alkoholu alebo drog alebo propagáciu nezákonnej činnosti, alebo správania akéhokoľvek druhu, sú zakázané.

 • Nezverejňujte komentáre mimo témy. Dbajte, prosím, na to, aby boli Vaše komentáre relevantné vo vzťahu k príspevku, ku ktorému ich pridávate. Vyhnite sa príspevkom, ktoré sú zjavne mimo témy (vrátane, nie však výlučne, nepodložených obvinení alebo propagácie iniciatív, služieb alebo produktov tretích strán).

 • Neposielajte spätnú väzbu o produktoch alebo spoločnostiach, nevyhľadávajte obchodné príležitosti ani nežiadajte dary. 

 • Nezverejňujte vulgárny ani urážlivý obsah. Vulgárne, obťažujúce, urážlivé vyjadrovanie sa, znevažujúce komentáre alebo komentáre, ktoré sa považujú za nevhodné, nie sú povolené. Príspevky môžu byť vo vzťahu k osobným útokom akéhokoľvek druhu alebo urážlivým výrazom, ktoré sú zacielené na konkrétne etnické, rasové, náboženské, vekové alebo pohlavne orientované skupiny, preverené.

 • Nezverejňujte obsah, ktorý by mohol spôsobiť technické poruchy. Nezverejňujte komentáre, ktoré obsahujú spam, softvérové vírusy, trójske kone, červy, časované bomby alebo akýkoľvek iný počítačový kód alebo súbory, alebo blokovacie mechanizmy, ktoré sú určené na narušenie, poškodenie alebo obmedzenie fungovania akéhokoľvek softvéru, hardvéru, telekomunikačného zariadenia alebo ktoré narúšajú fungovanie stránky sociálnych médií.

 • Nezverejňujte obsah týkajúci sa maloletých. Ak Váš príspevok obsahuje meno alebo podobu maloletého dieťaťa (tak, ako je definované vo Vašej jurisdikcii), musíte byť rodičom alebo zákonným zástupcom daného maloletého dieťaťa a musíte byť zo zákona plne oprávnený konať v jeho/jej mene bez druhého rodiča alebo zákonného zástupcu alebo prípadne bez príslušného orgánu.

Grandaliro si tiež vyhradzuje právo vymazať akékoľvek príspevky podľa vlastného uváženia, aj keď nejde o prípad uvedený vyššie na všetky príspevky zverejnené v sociálnom mediálnom kanáli Lekárnik Odporúča.

 1. Moderovanie, monitoring a podávanie správ (nahlasovanie)

Spoločnosť grandaliro bude kanál aktívne monitorovať, aby pomohla zabezpečiť to, že príspevky používateľov sú v súlade s týmito Pravidlami komunity a s platnými právnymi predpismi, vrátane požiadaviek na podávanie správ o bezpečnosti zdravotníckym orgánom. Preto si spoločnosť grandaliro vyhradzuje právo odstrániť podľa svojho vlastného uváženia akýkoľvek príspevok, pri ktorom má za to, že je v rozpore s Pravidlami komunity a aktuálne platnými právnymi predpismi, a zablokovať ktoréhokoľvek používateľa alebo zakázať prístup ktorémukoľvek používateľovi na stránku. V prípadoch, v ktorých to bude potrebné, odpovieme na Váš príspevok, avšak nebudeme odpovedať na všetky prijaté správy. Ak svoj komentár upravíte po jeho zverejnení, nemusíme byť o zmene informovaní, a teda možno neodpovieme na Váš upravený komentár.

Okrem toho si spoločnosť grandaliro vyhradzuje právo nahlásiť akýkoľvek komentár/príspevok, o ktorom sa domnieva, že porušuje podmienky používania sociálnych médií, vlastníkovi sociálnych médií, a zároveň tam, kde ide o porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu, si vyhradzuje právo nahlásiť ho príslušným orgánom a podniknúť akékoľvek právne kroky, ktoré považuje za potrebné na ochranu práv a záujmov spoločnosti grandaliro. Váš komentár, odpoveď alebo iný príspevok môže byť najmä poskytnutý na účely vykonania (vymáhania) všeobecne záväzného právneho predpisu, ak sme v dobrej viere presvedčení, že poskytnutie takýchto informácií je odôvodnene potrebné na odhalenie a zabránenie podvodu alebo na ochranu bezpečnosti/práv verejnosti alebo jednotlivca.

 

 

Užitočné tipy o zdraví do vašej emailovej schránky.